O nás

Občanské sdružení DEMDAAL o.s. vzniklo počátkem roku 2010 a stojí za ním stejní lidé, kteří doposud organizovali letní tábory Římskokatolické farnosti Netolice. Navazuje na dlouholetou táborovou tradici v níž chce i nadále pokračovat a nově se chce orientovat na další akce pro děti a mládež a pořádat je během roku.

Spolupracujeme s Římskokatolickými farnostmi Netolice, Prachatice a Strunkovice nad Blanicí a usilujeme o to, aby veškerá naše činnost byla provázena a nesena modlitbou.
Většina z nás prošla táborovým společenstvím postupně jako děti, rádcové, vedoucí, kuchaři, technici……Neseme si v sobě nezapomenutelné okamžiky radosti, nadšení, dobrodružství, přátelství……Nechceme si je nechávat jen pro sebe, ale chceme je rozdávat dál.
Zveme ke spolupráci všechny přátele, budeme vděčni za jakoukoli podporu a pomoc. Chceme společně drobnými, nepatrnými střípky skládat mozaiku velikého Božího díla.


Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali.


Budeme vděčni za jakýkoli finanční dar, který je možné zaslat na číslo účtu 235061684/0300 u Československé obchodní banky a.s. Samozřejmostí pak bude vystavení sponzorské smlouvy.


ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

V prosinci 2015 proběhla transformace občanského sdružení DEMDAAL o. s. na zapsaný spolek DEMDAAL z.s. .Z rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích byl 15.12.2015 zapsán do spolkového rejstříku spolek DEMDAAL z.s.

Článek I.
Úvodní ustanovení
Název spolku: DEMDAAL, z. s.
Sídlo občanského spolku: Děkanská 31, 383 01 Prachatice
IČO 22821538
DIČ CZ22821538
Číslo účtu 235061684/0300 u Československé obchodní banky a.s.

Článek II.
Právní postavení spolku
DEMDAAL, z. s. (dále jen spolek) se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Spolek je právnickou osobou, za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.
Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů spolčených na základě společného zájmu. Spolek je společenstvím neuzavřeného počtu osob.
Článek III.
Doba trvání spolku
Spolek je založen na dobu neurčitou.

Článek IV.
Poslání spolku
Základním posláním spolku je výchova, formace a všestranný rozvoj osobnosti dětí a mládeže, a to po stránce tělesné, duševní i duchovní, se zvláštním zaměřením pro účelné a smysluplné využívání volného času a vypěstování zdravých návyků při jeho trávení. Při své činnosti vychází z kulturních, náboženských a společenských tradic křesťanské Evropy.
Za tímto účelem spolek spolupracuje s organizacemi, které působí v České republice nebo v zahraničí, a které sledují stejné nebo obdobné cíle, s orgány státní správy a samosprávy.

Článek V.
Cíle spolku
Hlavní:
1. Vytvářet nabídku a organizovat celoročně volnočasové aktivity dětí a mládeže, a to s prevencí kriminality mládeže, protidrogovou prevencí a prevencí jiných sociálně nežádoucích jevů.
2. Organizovat besedy, přednášky, benefiční, sportovní a kulturní akce ve prospěch dětí a mládeže.
3. Vytvářet podmínky pro zapojení dětí a mládeže do občanské společnosti a vytvářet v nich vědomí širšího sociálního zapojení ve společnosti.
4. Vytvářet podmínky a dbát o růst a vzdělávání osob zajišťujících aktivity dětí a mládeže.
5. Vyhledávat, získávat a podporovat všechny iniciativy zabezpečující zlepšování všech podmínek života dětí a mládeže.
Vedlejší:
1. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
Článek VI.
Členství
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18-ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. Členství ve spolku je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů.
2. Řádné členství vzniká dnem přijetí za člena. O přijetí za řádného člena rozhoduje na základě písemné přihlášky předseda spolku, podléhá však dodatečnému schválení nejbližší valnou hromadou.
3. Práva člena spolku:
• hlasovací právo na valné hromadě,
• právo volit a být volen do orgánů spolku,
• obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat je o vyjádření.
4. Povinnosti člena spolku: 
• chovat se tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno spolku,
• účastnit se jednání valné hromady,
• dodržovat stanovy spolku,
• podílet se na plnění činnosti a cílů spolku,
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
• platit členské příspěvky ve výši a termínu, kterou určí svým usnesením valná hromada,
• oznámit předsedovi změnu údajů vedených v seznamu členů.
5. Zánik členství:
Členství zaniká:
a) písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku, které doručí předsedovi spolku,
b) úmrtím člena spolku,
c) zánikem právnické osoby, která je členem spolku,
d) vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady,
e) zánikem spolku.
Valná hromada může rozhodnout o vyloučení ze spolku, jestliže člen spolku opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti. Fyzická osoba může být vyloučena také, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin. Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo podat návrh na zrušení rozhodnutí o vyloučení k soudu, a to do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů, jinak toto právo zaniká.

ORGANIZACE SPOLKU

Článek VII.
Orgány spolku
1. Spolek má tyto orgány:
• valnou hromadu,
• předsedu.
Do volených orgánů spolku mohou být voleni pouze členové spolku.
2. Pokud tyto stanovy nestanoví jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení valné hromady její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

Článek VIII.
Postavení a působnost valné hromady
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem. 
2. Do působnosti valné hromady náleží:
a) rozhodování o základních otázkách koncepce rozvoje spolku,
b) schvalování stanov a rozhodování o jejich změně,
c) rozhodování o výši a termínu splatnosti členského příspěvku členů spolku,
d) rozhodování o zrušení členství ve spolku,
e) schvalování plánu a finančního rozpočtu spolku pro příslušné období,
f) schvalování účetní uzávěrky spolku,
g) projednání výroční zprávy spolku,
h) rozhodování o použití kladného hospodářského výsledku spolku,
i) rozhodování o způsobu úhrady ztráty spolku,
j) volba předsedy a jeho odvolání,
k) rozhodnutí o sloučení spolku s jiným spolkem,
l) rozhodování o zrušení spolku s likvidací a jmenování likvidátora,
m) rozhodnutí o dalších věcech, které tyto stanovy do působnosti valné hromady zahrnují.

Článek IX.
Účast na valné hromadě a způsob hlasování
1. Valné hromady se každý člen účastní osobně. Řádným omluvením z účasti na valné hromadě se rozumí doručené omluvení v době před započetím valné hromady. Člen spolku je oprávněn nechat se zastupovat na základě plné moci.
2. Hlasovací právo jsou oprávněni vykonávat pouze členové spolku. Na každého člena spolku připadá jeden hlas.
3. Valné hromady jsou oprávněni se účastnit také osoby přizvané dle rozhodnutí předsedy, nemají však hlasovací právo.

Článek X.
Svolávání valné hromady
1. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, nejdéle však do 30 dnů před skončením řádného funkčního období předsedy.
Článek XI.
Mimořádná a náhradní valná hromada
1. Předseda je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu:
• vyžadují-li to vážné zájmy spolku,
• požádá-li o to písemně nejméně polovina všech členů spolku,
• nebyla-li řádná valná hromada usnášeníschopná z důvodu nedostačující účasti členů.
2. Předseda svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání. Pozvánka musí být členům spolku zaslána nejméně 15 dnů před jejím konáním.

Článek XII.
Jednání a rozhodování valné hromady
Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku.
Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat: datum a místo konání valné hromady, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Součástí zápisu je listina přítomných.

Článek XIII.
Hlasování per rollam
Valná hromada může přijmout rozhodnutí i mimo své zasedání, a to hlasováním per rollam. Předseda, může návrh, o kterém je třeba rozhodnout, poslat členům v elektronické podobě na emailovou adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou emailovou adresu. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení a údaj o lhůtě, ve které se má člen vyjádřit. Lhůta musí být alespoň patnáct dní. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením data, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Předseda oznámí členům výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů.
Článek XIV.
Postavení a působnost předsedy, způsob jednání
1. Předseda je statutárním orgánem spolku. 
2. Předseda zastupuje spolek navenek a jménem spolku samostatně právně jedná vůči třetím osobám. Za spolek může jednat a zastupovat ho i předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
3. Předseda vytváří a řídí organizaci práce spolku a vykonává zaměstnavatelská práva.
4. Předseda rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou zákonem nebo stanovami spolku vyhrazeny do působnosti valné hromady.
5. Předsedovi přísluší:
a) svolávat a organizačně zabezpečovat řádnou nebo mimořádnou valnou hromadu a vykonávat její usnesení v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,
b) předkládat valné hromadě ke schválení či projednání návrhy, jejichž projednání a schválení je v pravomoci valné hromady podle těchto stanov,
c) rozhodovat o otázkách týkajících se řízení, organizace a hospodaření spolku,
d) uzavírat smlouvy v souladu s ustanovením těchto stanov.
6. Předseda se při své činnosti řídí těmito stanovami, právními předpisy, dále pak usneseními, pokyny a zásadami schválenými valnou hromadou, jsou-li v souladu s právními předpisy a stanovami spolku.
7. Předseda může svým usnesením pověřit člena spolku či jinou osobu jednotlivými dílčími činnostmi.

Článek XV.
Ustanovení a funkční období předsedy
1. Předsedu volí a odvolává valná hromada.
2. Předseda je volen na dobu pěti let, jeho opětovná volba je možná.
3. Funkce předsedy může zaniknout z těchto důvodů:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odstoupením,
d) odvoláním valnou hromadou.
4. Pokud se předseda rozhodne ze své funkce odstoupit, je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, na které bude volen nový předseda. Jeho funkce zanikne zvolením nového předsedy. 
Článek XVI.
Povinnosti předsedy
Předseda je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit spolku škodu a chovat se tak, aby byly naplňovány cíle spolku.

Článek XVII.
Odměňování předsedy a náhrada nákladů
1. Výkon funkce předsedy je dobrovolným výkonem funkce, za který nenáleží odměna.
2. Předseda spolku má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů, které mu prokazatelně vzniknou při výkonu své funkce.

HOSPODAŘENÍ SPOLKU

Článek XVIII.
Zásady hospodaření
1. Spolek je způsobilý nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech.
2. Se svým, či svěřeným majetkem a se všemi získanými prostředky nakládá výhradně v souladu s celkovým zaměřením spolku, při respektování cílů spolku uvedených v těchto stanovách.

Článek XVIV.
Zdroje majetku spolku
1. Finanční zdroje potřebné k naplnění poslání a cílů spolku a k jeho rozvoji jsou převážně tvořeny:
• dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
• členskými příspěvky,
• dotacemi příslušných státních orgánů a orgánů obecní samosprávy a jiných osob,
• výnosy z majetku spolku,
• příjmy z vedlejších činností při naplňování cílů spolku.
2. Spolek je neziskovou organizací.

Článek XX.
Účetní období
Účetním obdobím je kalendářní rok.

Článek XXI.
Evidence a účetnictví spolku
Evidenci a účetnictví vede spolek v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem.

Článek XXII.
Účetní závěrky spolku
1. Sestavení účetní závěrky zajišťuje předseda.
2. Rozsah a obsah účetní závěrky je dán zvláštním předpisem a musí odpovídat zásadám řádně vedeného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci spolku.

Článek XXIII.
Rozdělení kladného hospodářského výsledku spolku
Dosáhne-li spolek při své činnosti kladného hospodářského výsledku, může jej použít pouze k dalšímu rozvoji spolku nebo jej v celé výši převést do zvláštního fondu spolku. O způsobu použití takových finančních prostředků rozhoduje valná hromada.

Článek XXIV.
Úhrada ztrát spolku
1. O způsobu úhrady ztrát spolku vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh předsedy.
2. K úhradě případných ztrát spolku může valná hromada rozhodnout o vytvoření zvláštního fondu k úhradě ztráty.

Článek XXV.
Zvláštní fondy
1. Valná hromada může rozhodnout o vytvoření zvláštního fondu.
2. Zvláštní fond slouží k účelům určeným valnou hromadou, zejména k úhradě ztrát spolku.
3. O způsobu vytváření zvláštního fondu a použití finančních prostředků z něj rozhoduje valná hromada na návrh předsedy.

ZÁNIK SPOLKU

Článek XXVI.
Zánik spolku
1. K zániku spolku může dojít na základě:
a) rozhodnutí valné hromady o zrušení spolku s likvidací – dobrovolné rozpuštění spolku,
b) rozhodnutím valné hromady o zrušení spolku v důsledku sloučení spolku s jiným spolkem,
c) pravomocného rozhodnutí soudu o jeho zrušení. 
2. Při zrušení spolku s likvidací jmenuje valná hromada na návrh předsedy likvidátora. Postup likvidace stanoví likvidátor tak, aby byl zpeněžen pouze majetek nutný pro splnění závazků spolku. O použití likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada na návrh likvidátora tak, aby tento zůstatek byl převeden na jiný spolek či právnickou osobu, které mají shodné či obdobné poslání a cíle jako likvidované spolku podle těchto stanov.
3. Na postup při zrušení spolku s likvidací i bez likvidace se přiměřeně použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku a popřípadě další obecně závazné právní předpisy platné ke dni zrušení spolku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XXVII.
Výkladové ustanovení
1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Neplatná, neúčinná či sporná ustanovení stanov předseda přepracuje do podoby, která je v souladu s právním řádem a předloží ke schválení nejbližší valné hromadě.
2. Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů spolku jim musí být doručeno nebo oznámeno, nebyli-li tito členové spolku přítomni při přijetí tohoto rozhodnutí. Pro účely těchto stanov je považován třetí den, ode dne odeslání písemnosti formou doporučeného dopisu na adresu člena spolku uvedenou v seznamu členů spolku, za den doručení.

Schváleno na valné hromadě konané dne 27. listopadu 2015